Τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας προβλέπει τροπολογία του που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η θέσπιση του προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και η διαμόρφωση του βασικού πλαισίου πιλοτικής λειτουργίας του.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιοποιείται η καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και παρέχεται η δυνατότητα χορήγησής της σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να μπορούν, μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, να ειδοποιούν άμεσα και με ασφαλή τρόπο την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση που βρίσκονται σε κατάσταση απειλής ή κινδύνου της ζωής τους ή της σωματικής ακεραιότητάς τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι δικαιούχοι για την εγκατάσταση της εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνά τους, καθώς και οι βασικοί όροι λειτουργίας του προγράμματος.

Μετά από τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας, θα ακολουθήσει αξιολόγηση του προγράμματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, για τη μετάβαση στην καθολική εφαρμογή του.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που επηρεάζει τις γυναίκες σε δυσανάλογο βαθμό.

Επιπλέον, αποτελεί εμπόδιο για την ισότητα των φύλων και οδηγεί τα θύματα σε περιθωριοποίηση και φτώχεια. ειδικότερα, η βία κατά των μητέρων επηρεάζει άμεσα και έμμεσα και τα παιδιά και έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις για τη συναισθηματική και διανοητική υγεία τους.

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι πιο ευάλωτα και περισσότερο εκτεθειμένα σε κίνδυνο, καθόσον είτε συνοικούν με τον δράστη, είτε λόγω της οικογενειακής σχέσης τους, αναγκάζονται να βρίσκονται διαρκώς σε εγγύτητα μαζί του. Για την προστασία των θυμάτων είναι σημαντικό να διευκολύνεται η άμεση και ασφαλής προσβασιμότητά τους σε αστυνομικές αρχές.

Με το πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, είτε εξακολουθούν να συνοικούν με τον δράστη, είτε όχι, θα μπορούν να ειδοποιούν, οποτεδήποτε, άμεσα και με ασφαλή τρόπο, τις αστυνομικές αρχές, όταν αντιληφθούν ότι βρίσκονται σε κατάσταση απειλής ή κινδύνου της ζωής τους ή η της σωματικής ακεραιότητάς τους.

​Αναλυτικά το άρθρο προβλέπει:

Άρθρο 5 πιλοτική λειτουργία προγράμματος «Κομβίον πανικού» (Panic Button)

1. Θεσπίζεται πιλοτική λειτουργία του προγράμματος αξιοποίησης της ιμηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), η οποία εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο έξυπνης τεχνολογίας (smartphone) της δικαιούχου και με τη χρήση της οποίας η δικαιούχος μπορεί να ειδοποιεί κατά τρόπο ασφαλή την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, προς τον σκοπό άμεσης επέμβασης της αστυνομικής δύναμης.

2. Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και εγκατάστασής της στα κινητά τους τηλέφωνα, κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος της παρ. 1, είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Απικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων(Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. (α) της παρ. 7. Οι αστυνομικές αρχές και τα Συμβουλευτικά Κέντρα ενημερώνουν τις δικαιούχους για τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button). Η εφαρμογή και η εγκατάστασή της παρέχονται δωρεάν.

3. Με τη χρήση της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) από την δικαιούχο, η οποία γίνεται με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορείται με σύντομο γραπτό μήνυμα (τύπου SΜS) την απειλή ή τον κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας της δικαιούχου, λαμβάνει τα στοιχεία για τον χωρικό της εντοπισμό και επεμβαίνει για την προστασία της.

​4. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται και λειτουργεί βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), στην οποία καταχωρίζονται, κρυπτογραφημένες, οι απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου στην εφαρμογή προσώπου για τον σκοπό λειτουργίας της εφαρμογής.

5. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. 1 γίνεται στις περιοχές που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καιτης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Μετά από τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής το πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα Θέματα και λεπτομέρειες σε σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και, ιδίως:

α) οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούχων στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και την εγκατάστασή της στο κινητό τηλέφωνο των δικαιούχων, τα σημεία χορήγησης αυτής και η σχετική διαδικασία,

β) τα προσωπικά και λοιπά στοιχεία που υποβάλλονται κατά την αίτηση για την εγγραφή στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), ο τρόπος τήρησης αυτών, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών,

γ) ο χρόνος διατήρησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάργησης, μεταφόρτωσης και ανανέωσης της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) στο ίδιο ή άλλο κινητό τηλέφωνο της δικαιούχου,

δ) η μορφή κάθε εντύπου ή ηλεκτρονικής αίτησης που σχετίζεται με το πρόγραμμα, και ε) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button).

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να προβλέπεται η χωρική ή χρονική επέκταση ή η καθολική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. 1 κατά τη διάρκεια της πιλοτικής του λειτουργίας και μετά το πέρας αυτής, καθώς και η επέκταση του προγράμματος σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Η εξουσιοδότηση της παρ. 7 ισχύει και σε περίπτωση χωρικής ή χρονικής επέκτασης ή ευρύτερης ή καθολικής εφαρμογής του προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση του πρώτου εδαφίου.

Πηγή: lawspot.gr