Πότε και πώς μπορεί να γίνει εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης;
Όταν το δάνειο εξοφληθεί ομαλά, η προσημείωση υποθήκης παύει να έχει λόγο ύπαρξης και θα πρέπει να εξαλειφθεί για να είναι το ακίνητό ελεύθερο από κάθε βάρος και εξασφάλιση (ΑΚ 1324, 1330 παρ. 2). Η διαδικασία της συναινετικής εξάλειψης γίνεται μέσω του Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την εγγραφή της [πλέον το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ακινήτου (ΚΠολΔ 683 παρ.2)] κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη μέσω του πληρεξουσίου Δικηγόρου του.
Με την αίτηση ζητείται να εκδοθεί δικαστική απόφαση, η οποία διατάζει την ανάκληση της απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης από το ακίνητό και την εξάλειψη της προσημείωσης. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Αναλυτικότερα:
i) Απλό φωτοτυπικό αντίγραφο της απόφασης εγγραφής της προσημείωσης η οποία αναζητείται από το αρχείο του δικαστηρίου ή του υποθηκοφυλακείου πριν από τη σύνταξη των δικογράφων
ii) Το έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΚΑΕΚ του ακινήτου.
iii) Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον απαιτείται.
iv) Τα έγγραφα που αφορούν την νομιμοποίηση του αιτούντος και την παράστασή (πχ δήλωση άρθρου 242 παρ.2, γραμμάτιο προείσπραξης, συμβόλαιο κτήσης αν ο αιτών είναι άλλος από τον καθού η προσημείωση)
v) Το πληρεξούσιο για τη νομιμοποίηση του δικηγόρου της καθής τράπεζας
vi) Το έγγραφο συναίνεσης της καθής τράπεζας και τη δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ για την παράσταση του δικηγόρου
vii) Το γραμμάτιο προείσπραξης της καθ’ ης τράπεζας
Με την κατάθεση της αίτησης η Γραμματεία του Δικαστηρίου ορίζει δικάσιμο (συνήθως σύντομη) κατά την οποία ο Δικαστής θα αποφανθεί για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης και κατ΄ επέκταση την ανάκληση ή μη της απόφασης που ενέγραψε την προσημείωση. Τέλος, δημοσιεύεται η απόφαση.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση αίτησης για την καταχώρηση της εγγραπτέας πράξης και κατ’ επέκταση την εξάλειψη της προσημείωσης από τα Βιβλία Υποθηκών στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να «διαγραφεί» από το Βιβλίο Υποθηκών ή το κτηματολογικό φύλλο, αντίστοιχα, η εγγραφείσα προσημείωση υποθήκης (ΑΚ 1334). Την αίτηση συνοδεύει επικυρωμένο, από Δικηγόρο, αντίγραφο της ως άνω δικαστικής απόφασης και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος του ακινήτου στις κτηματογραφημένες περιοχές. ’.
Η προσημείωση εξαλείφεται τελικώς από τα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή του Κτηματολογικού Γραφείου με την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταχώρησης Εγγραπτέας Πράξης.