Στις 13 Ιανουαρίου 2023 ορίστηκε η δικάσιμος από το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να συζητηθεί με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, εκκρεμής προσφυγή με την οποία ζητείται, κατ’ ουσίαν, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος λόγω εκλείψεως των λόγων δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους επιβλήθηκε το 2011.

Με την εν λόγω προσφυγή του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Πουλή προβάλλεται ότι η διατήρηση του τέλους επιτηδεύματος κατ’ άρ. 31 του ν. 3986/2011 στους ελεύθερους επαγγελματίες για το φορολογικό έτος 2020 είναι αντισυνταγματική (πλήττοντας προφανώς υπέρμετρα και δυσανάλογα τους νεότερους και πιο αδύναμους), καθώς παραβιάζει την αρχή της φορολογικής ισότητας που απορρέει από το άρθρο 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος, ενώ αντίκειται και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

Με βάση τα ανωτέρω, η αρμόδια επιτροπή δέχθηκε ότι, πράγματι, με την εν λόγω προσφυγή τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που αφορά όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, κρίνοντας ότι το ΣτΕ πρέπει -μέσω της διαδικασίας της πρότυπης δίκης- να (επανα)τοποθετηθεί επί του ζητήματος, εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες το τέλος επιτηδεύματος κρίθηκε συνταγματικό με την ΣτΕ Ολ. 2527/2013 και ειδικότερα, εάν εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους εξυπηρετούσε το τέλος επιτηδεύματος κατά το χρόνο της αρχικής θεσπίσεώς του.

Η επικείμενη πρότυπη δίκη, που αναμένεται εντός των επομένων μηνών είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού αφορά το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανάρτηση για την υπόθεση.