Οι πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με τους πολίτες που προέρχονται από τρίτες χώρες, μπορούν να εισέλθουν στην Ελλάδα με ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, χωρίς να απαιτείται κάποια θεώρηση εισόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση. Μετά την είσοδό τους, μπορούν να διαμένουν στην Ελλάδα έως τρεις μήνες χωρίς κανέναν όρο ή διατύπωση.

 Για τους Ευρωπαίους πολίτες, ωστόσο, που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές και άλλες παροχές, απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέσω του Π.Δ. 106/2007, όπως ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι πολίτες που επιθυμούν να διαμείνουν στην Ελλάδα για περισσότερους από τρεις (3) μήνες πρέπει να καταγραφούν με αίτηση που υποβάλλουν στο Τμήμα Αλλοδαπών της Αστυνομικής Αρχής του τόπου της κατοικίας τους. Η υπηρεσία τους χορηγεί σχετική βεβαίωση εγγραφής, η οποία εκδίδεται ατελώς.

Για την καταγραφή και την νόμιμη διαμονή τους για χρονικό διάστημα άνω των τριών (3) μηνών, οι πολίτες των κρατών της Ε.Ε. πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1.  να είναι μισθωτοί ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα,
  2. να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τον εαυτό τους και τα μέλη της οικογένειάς τους, ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας κατά την διάρκεια της παραμονής τους,
  3. να είναι φοιτητές ή σπουδαστές σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας αστυνομικής αρχής συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και ανάλογα από τον λόγο για τον οποίο εγγράφονται:

α) Αν πρόκειται για εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση σε μισθωτή δραστηριότητα ή η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας,

β) Αν πρόκειται για άτομο που διαθέτει επαρκείς πόρους, επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους, ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Χώρας και αποδεικτικά πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης,

γ) Αν πρόκειται για φοιτητή σε δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, απόδειξη για την εγγραφή στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπεύθυνη δήλωση ή άλλο ισοδύναμο μέσο, από το οποίο να προκύπτει η ύπαρξη επαρκών πόρων και απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης.

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. για λοιπούς λόγους και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; 

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης και Υποδ. Ασφάλειας, Τμήματα Ασφαλείας και Αστυν. Τμήματα που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει:

  • Αίτηση,
  • Έγγραφο με βάση το οποίο ο αιτών εισήλθε στη χώρα μας,
  • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσο αυτοί όσο και τα μέλη οικογένειάς τους διαθέτουν υγειονομική ασφάλιση και επαρκείς πόρους και
  • Τρεις (3) φωτογραφίες.

Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία μπορούν ομοίως να καταγραφούν στην Ελλάδα. Ως μέλη της οικογένειας του πολίτη της Ε.Ε. νοούνται: α) ο/η σύζυγος, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, ή ο σύντροφος με τον οποίο ο πολίτης της Ε.Ε. έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα κάτω των 21 ετών τέκνα των συζύγων ή ενός εκ των συζύγων, γ) τα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον είναι συντηρούμενα, δ) οι απευθείας ανιόντες του πολίτη της Ένωσης, καθώς και εκείνοι του συζύγου, εφόσον είναι συντηρούμενοι.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν δικαίωμα μόνιμης διαμονής, εφόσον συμπληρώσουν πέντε έτη νόμιμης διαμονής και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν απουσιάσει για περισσότερους από έξι (6) μήνες ετησίως.