Η παρουσία δικηγόρου κατά την υπογραφή συμβολαίου για αγοραπωλησία οποιουδήποτε ακινήτου κρίνεται απαραίτητη καθώς ένας δικηγόρος συμβολαίων μπορεί να αποτρέψει μεγάλα λάθη που μετά την υπογραφή του συμβολαίου μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια νομικά και ουσιαστικά προβλήματα στο νέο ιδιοκτήτη.

Ένας εξειδικευμένος και έμπειρος δικηγόρος μπορεί  να εντοπίσει ένα υποθηκευμένο ακίνητο,  ένα  ακίνητο που έχει διεκδικήσεις ή εγγεγραμμένες κατασχέσεις ή άλλα νομικά προβλήματα που αφορούν τη σωστή σειρά των τίτλων. Πρέπει ο αγοραστής να είναι σίγουρος πριν προβεί στην αγορά ότι το ακίνητό δεν έχει το δικαίωμα να το διεκδικήσει κάποιος άλλος κληρονόμος εκτός από τον πωλητή ή ότι η δίοδος που έχει το οικόπεδό  φαίνεται σε κάποιο συμβόλαιο; Επίσης ένας έμπειρος δικηγόρος μπορεί  να εντοπίσει πολεοδομικές παρανομίες που δεν φαίνονται στα σχέδια αλλά στο συμβόλαιο.

Δικηγόρος για συμβόλαια – Έλεγχος τίτλων

Η παρουσία ενός δικηγόρου συμβολαίων κατά την υπογραφή συμβολαίου για την αγορά ακινήτου είναι κρίσιμη σε πολλά στάδια της διαδικασίας της αγοραπωλησίας. Κάθε υποψήφιος αγοραστής πριν προβεί στην υπογραφή συμβολαίου για αγορά ακινήτου πρέπει να κάνει τα ακόλουθα μικρά βήματα μεγάλης σημασίας:

1.ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:

Αρχικά ο δικηγόρος του υποψήφιου αγοραστή πρέπει να ελέγξει μια σειρά θεμάτων που αφορούν το ακίνητο στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (έλεγχος τίτλων του ακινήτου). Αναλυτικότερα ο έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, δηλαδή εάν τυχόν υπάρχουν προσημειώσεις υποθήκης, υποθηκεύσεις ή εάν έχουν εγερθεί διεκδικήσεις ή εκκρεμείς αγωγές σε βάρος του ακινήτου. Μελετάμε με μεγάλη προσοχή του τίτλους, ώστε να δούμε την αλληλουχία και τη νομιμότητα του τρόπου κτήσεως του προς μεταβίβαση ακινήτου του ή των δικαιοπαρόχων.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το ακίνητο είναι «καθαρό» από βάρη, στη συνέχεια σκόπιμη είναι η λήψη ενός αντιγράφου των τίτλων του ακινήτου, το οποίο θα χρειαστεί για τη μετέπειτα σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

2) ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:

Για να μπορέσει να γίνει το συμβόλαιο, ο υποψήφιος αγοραστής οφείλει να πληρώσει προκαταβολικά κάποιους φόρους στην κατά τόπο αρμόδια ΔΟΥ, οι οποίοι αναλογούν στο ακίνητο που ενδιαφέρεται να αγοράσει και καθορίζονται με βάση την αντικειμενική του αξία. Εάν δεν έχει οριστεί η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ο ορισμός της γίνεται από συμβολαιογράφο.  Κρίσιμο είναι στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί εάν το ακίνητο συνιστά πρώτη κατοικία.

3) ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

Η υπογραφή του επίσημου συμβολαίου διενεργείται στο συμβολαιογραφείο με την επίσημη παρουσία του συμβολαιογράφου, του πωλητή, του υποψήφιου αγοραστή και των δικηγόρων των δύο συμβαλλομένων στην αγοραπωλησία.Η παρουσία των δικηγόρων σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας μέχρι και την υπογραφή του συμβολαίου είναι πολύ σημαντική αφού ο δικηγόρος διασφαλίζει ότι αυτά που γράφονται στο συμβόλαιο είναι αυτά που έχουν συμφωνηθεί. Αφού το συμβόλαιο αναγνωσθεί καθαρά και οι δύο πλευρές δηλώσουν ότι το κατανοούν πλήρως και συμφωνούν με τους όρους και το περιεχόμενό του, γίνεται η υπογραφή του συμβολαίου και από τις δύο πλευρές.

4) ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:

Επίσημα η μεταβίβαση της κυριότητας λαμβάνει χώρα με την μεταγραφή του υπογραφέντος συμβολαίου στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, όπου κατοχυρώνεται και επίσημα στην μερίδα του αγοραστή και νέου ιδιοκτήτη η διαδικασία της αγοραπωλησίας και η κυριότητα του ακινήτου.

5) ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ:

Τα λοιπά έξοδα για την οριστική υπογραφή του συμβολαίου περιλαμβάνουν:

ι) Αμοιβή δικηγόρου: ανέρχεται στο 1% επί της αξίας του συμβολαίου μέχρι το ποσό των 44.020,00 € και στο 0,5% επί της λοιπής αξίας του συμβολαίου, υπερβαίνουσας τις 44.020,00 €. Η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να διαμορφωθεί προς τα επάνω, ανάλογα με την κρισιμότητα του συμβολαίου.

ιι) Αμοιβή συμβολαιογράφου: ανέρχεται στο 1,6% επί της αξίας.
ιιι) Έξοδα μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο: ανέρχονται στο 4,7‰ επί της αξίας του συμβολαίου.

Αν ενδιαφέρεστε για τον έλεγχο ακινήτου πριν την υπογραφή συμβολαίου από έμπειρο δικηγόρο συμβολαίων καλέστε μας στο 2110010621.