Οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση όταν είτε ζουν χωριστά με πρόθεση διάσπασης της μεταξύ τους συμβίωσης, είτε αν και κατοικούν στην κοινή τους οικογενειακή στέγη τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο συζύγων να έχει την ψυχική διάθεση να απέχει από την έγγαμη συμβίωση και πλέον δεν συμπεριφέρεται ως σύζυγος , με αποτέλεσμα να διακόπτεται ο ψυχικός δεσμός μεταξύ των συζύγων με αποτέλεσμα την απομάκρυνση αυτών.
Στο άρθρο 1439 παρ.3 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς για δύο τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να εκδοθεί με δικαστική απόφαση, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος και ότι η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης υπολογίζεται κατά τον χρόνο συζήτησης της αγωγής. Η συμπλήρωση του χρόνου δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων.
Αρμόδιο δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος όπου καταρτίστηκε η δικαιοπραξία ή όπου πρέπει να εκπληρωθεί η παροχή εισάγοντας στα πλαίσια αυτά ειδική συντρέχουσα δωσιδικία από το άρθρο 33 ΚΠολΔικ, η οποία συντρέχει παράλληλα με την γενική συντρέχουσα δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου, η οποία θεμελιώνεται στο άρθρο 22 ΚΠολΔικ.